Z histórie Ústavu hydrológie

 

From the History of the Institute

 

Dnešný ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV bol založený pod názvom Vodohospodárske laboratórium SAV, uznesením predsedníctva SAV dňa 22. 9.1953.

Pracovnú náplň laboratória tvoril predovšetkým rozvoj teoretickej hydrológie a riešenie aktuálnych základných problémov v oblasti hydrauliky povrchových, pôdnych a podzemných vôd.

V r. 1959 pracovalo v laboratóriu 44 pracovníkov (z toho 6 vedeckých).

Pracovisko disponovalo pomerne dobrými pracovnými priestormi pre rozvoj teórie a experimentálnych prác.

Náplni vedecko výskumnej činnosti lepšie zodpovedal názov Ústav hydrológie a hydrotechniky SAV. V roku 1961 sa názov upresnil na Ústav hydrológie a hydrauliky SAV.

Po výrazných personálnych zmenách po roku 1989 sa zameranie ústavu zúžilo a pracovisko bolo premenované na Ústav hydrológie SAV.

The Institute of Hydrology SAS was established by the Presidium of the Slovak Academy of Sciences as a Water Management Laboratory on 22.09.1953.

The main tasks of the laboratory were both the theoretical and applied hydrology in surface, soil and ground water hydraulics.

The staff of the laboratory was 44 employees (6 PhD) in 1959.

The relatively good equipment for the theoretical and experimental studies was reflected in successful research activities.

Due to its results the laboratory was transformed to the Institute of Hydrology and Hydrotechnics SAS. In 1961 was the institute renamed to the Institute of Hydrology and Hydraulics SAS.

The orientation of the institute was changed after significant personal changes after 1989 and the institute was renamed to the Institute of Hydrology SAS.