SLOVENSKÝ VÝBOR PRE HYDROLÓGIU
Národný komitét pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO
Národný komitét pre Medzinárodnú asociáciu hydrologických vied

SLOVAK COMMITTEE FOR HYDROLOGY
National Committee for International Hydrological Program of UNESCO
National Committee for International Association of Hydrological Sciences

 

 

Aktuality / NEWS:

Slovak – U.K. young scientists workshop: ”Extreme hydrologic phenomena – droughts and floods, methods their assessment and modelling.”

Sekretariát / Secretariat:

RNDr. Pavol MIKLÁNEK, CSc.
Ing. Dana HALMOVÁ

predseda / chairman
administratíva / administration

ÚSTAV HYDROLÓGIE SAV
Institute of Hydrology SAS
Račianska 75,
831 02 Bratislava 38
Slovak Republic
Pozor zmena PSČ / New postal code

Tel./Fax (+421 2) 44 259 311

Nové č. tel. / New telephone number

E-mail: ncihp@uh.savba.sk

 

 

 

Prepáčte, že nie všetky materiály prezentované na tejto stránke sú v oboch jazykoch.
Sorry, that not all of the material presented on this site is translated to both languages.

 Základné informácie

 Basic information

 Zoznam členov

 List of members

 MHP program V. fáza (1996-2001)

 IHP program V. phase(1996-2001)

 MHP program príprava VI. fázy
(2002-2007)

 IHP program preparation of the VI. Phase (2002-2007)

 Projekt FRIEND

 Project FRIEND

 Subprojekt FRIEND 5

 Subproject FRIEND 5

 Európske referenčné povodia (ERB)

 European Reference Basins (ERB)

ERB konferencia v roku 2002 ERB conference in 2002

 Regionálna spolupráca podunajských krajín

 Regional collaboration of the Danube countries

 Konferencie mladých hydrológov

 Conferences of the Young Hydrologists

 Publikácie SVH

 Publications of the SCH

 Knižnica SVH

 Library of the SCH

 Národní korešpondenti IAHS

 National correspondents of IAHS

 

Pripomienky posielajte na adresu
Please send your comments to
ncihp@uh.savba.sk

  

Links to Slovak pages

Links to international organisations

Institute of Hydrology, Slovak Academy of Sciences
http://www.ih.savba.sk

Slovak Hydrometeorological Institute
http://www.shmu.sk/

Research Institute of Water Management
http://www.uvtip.sk/slovak/rezort/vuvh/index.html

Slovak Academy of Sciences
http://www.sav.sk

Info about Slovakia
http://slovakia.eunet.sk/

Vodohospodársky časopis - Journal of Hydrology and Hydromechanics
http://www.ih.savba.sk/jhh

IHP UNESCO - International Hydrological Program of UNESCO
http://www.unesco.org

IAHS - International Association of Hydrological Sciences
http://www.wlu.ca/~wwwiahs/index.html

WMO - World Meteorological Organisation
http://www.wmo.ch/

IGBP - International Geosphere-Biosphere Programme
http://www.igbp.kva.se/

BAHC - Biological Aspects of the Hydrological Cycle
http://www.pik-potsdam.de/~bahc/

EGS - European Geophysical Society
http://www.copernicus.org/EGS/EGS.html

 

 


© Institute of Hydrology SAS
Updated: 15.07.2015