Informácie o oddeleniach

Zoznam Oddelení:

Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd (Ing. Peter Šurda, PhD.)
Oddelenie hydrológie povrchových vôd (Ing. Y. Velísková, CSc.)


Oddelenie hydrológie povrchových vôd

vedúci oddelenia: Ing. Yvetta Velísková, CSc.

Zameranie výskumu

 • získavanie vývojových trendov a prognóz zmien režimu podzemných vôd veľkých územných celkov;

 • posudzovanie zraniteľnosti režimu podzemných a povrchových vôd antropogénnymi aktivitami v regionálnom merítku

 • hodnotenie vplyvu veľkých stavieb na režim podzemných vôd;

 • tvorba a aplikácia fyzikálne založených numerických modelov na riešenie problémov prúdenia vody vo vybraných  špecifických lokalitách;

 •  tvorba a aplikácia transportných modelov pre simuláciu šírenia nekonzervatívnych látok biologického a chemického znečistenia v povrchových a podzemných vodách;

 • tvorba viacrozmerných matematických a numerických modelov prúdenia podzemnej vody, schopných simulovať interakciu s povrchovými tokmi, príp. interakciu s objektami hydrotechnických stavieb.

 • základné hydrologické procesy v mierke povodia;

 • tvorba a vzájomná interakcia základných prvkov hydrologickej bilancie;

 • štúdium priestorových a režimových charakteristík prvkov hydrologického cyklu v povodí, ako sú charakteristiky odtoku vrátane extrémnych prietokov;

 • časové a priestorové rozloženie zrážok a evapotranspirácie (vrátane ich zložiek) v povodí;

 • kvantifikácia vodných zásob v pôde;

 • štúdium procesov v prírodnom prostredí so zohľadnením antropogénnej činnosti a globálnych zmien v miere potrebnej pre riešenie skúmaného problému;

 • rozpracovanie aplikácií digitálnych modelov terénu (DTM) a geografických informačných systémov (GIS);

 • štúdium ekohydrologických problémov, najmä otázok kvality vody v tokoch.

 Grantové projekty

 

Medzinárodná spolupráca

Výsledky riešenia týchto projektov sú uplatňované v medzinárodnej spolupráci, najmä v rámci projektov MHP UNESCO 1.1 FRIENDS a ERB (European Reference Basins). Riešitelia boli priamymi organizátormi alebo spoluorganizátormi konferencií ako Hydrology of Mountainous Areas 1988 na Štrbskom Plese, Developments in Hydrology of Mountainous Areas 1994 v Starej Lesnej, Ecohydrology of High Mountain Areas 1996 v Káthmandú a Ecohydrological Processes in Small Basins 1996 v Štrasburgu, čím bola zabezpečená i vzájomná informovanosť a porovnanie výsledkov na medzinárodnej úrovni.

Experimentálna hydrologická základňa EHZ

Pracovisko bolo založené v roku 1986. Hlavým cieľom práce je upresnenie určovania prvkov vodnej bilancie v horských povodiach. Terénny výskum sa vykonáva v povodí Jaloveckého potoka v Západných Tatrách (plocha 22,2 km2, priemerná nadmorská výška 1500 m n.m., pozri foto). Výskum sa venoval otázkam priestorovej variability zrážok, meraniu transpirácie a výpočtom evapotranspirácie, rozloženiu snehovej pokrývky, rozdeleniu vlhkosti pôdy a tvorbe odtoku. Stála meracia sieť zabezpečuje pravidelné meranie zrážok, odtoku a teploty vzduchu. Základné výpočty vodnej bilancie s mesačným krokom sa vykonávajú od hydrologického roku 1989. Pracovisko má v súčasnosti 5 zamestnancov.

Späť na úvod


Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd

vedúci oddelenia: Ing. Pater Šurda, PhD.

Zameranie výskumu

 • štúdium procesov prenosu vody vo vodou nenasýtenom pórovitom prostredí a tvorba zovšeobecnených zákonitostí týchto pro-cesov;

 • metódy určovania fyzikálnych charakteristík pôdy a iných pórovitých prostredí v poľných a laboratórnych podmienkach;

 • štúdium zákonitostí procesu prenosu vody a látok v nehomogénnych pôdach a v pôdach s viacmodálnou pórovitosťou (pôdna matrica, makropóry rôzneho druhu);

 • monitorovanie a meranie charakteristík režimov vody, látok a energie v pôde a ich modelovanie;

 • matematické modelovanie procesov prenosu vody, látok a energie v systéme pôda-rastlina-atmosféra (PRAT) s cieľom dia-gnostiky a prognózy režimov látok a energie v systéme PRAT;

 • metódy merania a výpočtu kvantitatívnych charakteristík prenosu vody, látok a energie v systéme PRAT;

 • bilanciu pôdnej vody v závislosti na vlastnostiach systému PRAT a antropo-génnej činnosti, orientovanú na poľno-hospodársky využívané územia;

 • vplyv dlhodobých zmien vlastností systému PRAT na režim vody v pôde a vo väčších hydrologických celkoch a na dôsledky týchto zmien na vodné hospodárstvo a poľnohospodárstvo (globálne zmeny klímy, zmeny využívania krajiny, zmeny vyvolané pedogenézou).

 • hydrológia terénnych mikrodepresií a depresných oblasti,

 • vplyv antropogénnej činnosti na vodný režim nížinného územia,

 • vodný režim v poľnohospodársky využí-vaných oblastiach a možnosti jeho regulácie,

 • vodná bilancia nížinných oblasti, jej časová a priestorová variabilita,

 • kvalitatívna charakteristika povrchových a podzemných vôd a jej monitorovanie.

 

Grantové projekty

Spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami

1. Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava, pracovisko Košice.

 • hladinový a prietokový režim povrchových vôd ovplyvnený antropogénnou činnosťou,

 • zmeny hladinového režimu podzemných vôd na Východoslovenskej nížine.

2. Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum ochrany prírody a krajiny Banská Bystrica, pracovisko Michalovce.

 • klimatická a hydrologická charakteristika regiónu Latorica - Medzibodrožie.

3. Oblastný výskumný ústav agroekológie v Michalovciach

 • vodný režim hlavných pôdnych druhov na Východoslovenskej nížine (VSN), kvalita povrchových a podzemných vôd, monitorovanie vybraných ukazovateľov kvality vody (toky vrátane ťažkých kovov, závlahové vody).

Medzinárodná spolupráca

 • Dohoda o spolupráci s Ústavom pôdy a ras-tlín v Bet Dagan, Izrael. (Institute Plant and Soil). Téma: Vplyv štruktúry porastu na vodný režim zavlažovaných pôd.

 • Dohoda o spolupráci s Ústavom pôdozna-lectva a chémie pôdy MAV v Budapešti, (Agrokémiai és Talajtani Kutató Intézet). Téma: Matematické modelovanie režimu vody a roztokov v pôde.

 • Dohoda o spolupráci s Ústavom Agrofyziky Poľskej akadémie vied, Lublin, Polsko (In-stitute of Agrophysics of the Polish Aca-demy of Sciences - IA PAN). Téma: Analý-za metód, zariadení a experimentálnych údajov hydrofyzikálnych procesov v pôde.

 • Ústav sa podieľa na medzinárodnom programe IGBP (The International Geo-sphere - Biosphere Programme) účasť v projekte BAHC (Biospheric Aspects of the Hydrological Cycle) riešením problému „Pohyb vody a energie v systéme atmosféra-vegetácia-pôda-podzemná voda“, ktorý sa rieši v podmienkach Žitného ostrova.

Slovensko-americký vedecko-technický pro-gram. Názov projektu: „Modelovanie pre-nosu vody a roztokov v nenasýtenej oblasti pôdy v oblasti Žitného ostrova “Modelling of water and solute movement in an unsaturated zone of soil in the Zitný ostrov region, South Slovakia”.(ID No 92006).

Späť na úvod | Späť ku hlavnej strane


© Institute of Hydrology SAS
Updated: 30.11.2014