Organizácia ústavu

V súčasnosti je na ústave zamestnaných 50 pracovníkov (30 VŠ, 16 SŠ a 4 v administratíve). Ústav pozostáva z dvoch vedeckých oddelení:

 

Riaditeľ pracoviska (RNDr. Pavla Pekárová, DrSc.)
Zástupca riaditeľa
(RNDr. Pavol Miklánek, CSc.)
Vedecký tajomník
(Ing. Peter Šurda, PhD.

 Oddelenie hydrológie pôdy (Ing. P. Šurda, PhD.)
 Oddelenie hydrológie povrchových vôd (Ing. Y. Velísková, CSc.)

Organizačná schéma pracoviska

Laboratóriá

Na ústave sú vybudované dve chemické laboratóriá, laboratórium nenasýtenej zóny pôdy, laboratórium hydrofyzikálnych charak-teristík pôdy a laboratórium prenosových javov v systéme PRAT. Ústav je vybavený prenosnou meracou technikou na analýzu kvality vôd, automatickými stanicami so štandardnými hydrometeorologickými snímačmi, zariadením na meranie pôdnych charakteristík (neutrónová sonda, zariadenie TDR na meranie vlhkosti pôdy, Guelphský per-meameter, zariadenie na odber neporušených vzoriek pôdy) a zariadením na meranie toku vody v stromoch.

 

Výskumné bázy

Lokalizácia výskumných báz ÚH SAV:

  1. EHZ - Experimentálna hydrologická základňa v Lipt. Mikuláši;
  2. VHZ - Výskumná hydrologická základňa v Michalovciach..

 

Ústav má vybudované dve experimentálne pracoviská, zamerané na experimentálny výskum v poľných podmienkach, v Pov. Bystrici, v Lipt. Mikuláši a v Michalovciach.

 

Back to main page (Späť ku hlavnej strane)