Ponúkané služby

Určovanie hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd.

Monitorovanie zmien vlhkosti poľnophospodárskych a lesných ekosystémov.

Posudzovanie vplyvov navrhovaných stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie.

Posudzovanie vplyvu znečistenia povrchových vôd z plošných zdrojov znečistenia.

 

Určovanie hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd.

Popis ponuky: Zóna aerácie pôdy tvorí jednu z najdôležitejších a pre hodnotenie určite najkomplikovanejších častí hydrologického cyklu. Zásoby vody v nej tvoria veľkú časť zásob sladkej vody na Zemi. Určiť v nej časový priebeh vlhkostí, ktorý slúži na určenie týchto zásob možno monitoringom alebo matematickým modelovaním. Ponúkame meracie a výpočtové metódy so servisom pre určenie základných hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transportných a režimových charakteristík pôd.

Inovatívne aspekty: Boli zdokonalené, resp. uvedené do prevádzky metódy merania nasýtenej hydraulickej vodivosti pôdnej matrice (diskový permeameter), hydraulickej vodivosti reálnych pôd (Guelphský permeameter) a bolo vybavené klimatizované laboratórium pre určovanie retenčných čiar na inovovaných pretlakových hrncoch, resp. ďalších fyzikálnych vlastností pôd. Ďalej bol vyvinutý matematický model pre výpočet režimových charakteristík pôd a následne ich vodných zásob.

Oblasť aplikácií: Diagnostikovanie vodného režimu pôd a určenie zasob vody v zóne aeracie pre účely poľnodospodárstva a lesného ekosystému za účelom optimálnej tvorby a využitia vodných zásob.

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie SAV májú značné skúsenosti s regionalizáciou hydrofyzikálnych charakteristík pôd za účelom prípravy vstupných dát do matematických modelov, s vyhodnocovaním vodných zásob pôdy a s diagnostikou vodného režimu pôd.

Forma spolupráce: Servisné služby v získavaní základných hydrofyzikálnych charakteristík pôd, v monitorovaní zásob vody v pôde a vo výpočte vlhkostných profilov v zóne aerácie pôd matematickým modelom. Vypracovanie posudkov a expertíz v oblasti vodného hospodársva a poľnohospodársva zmluvnou formou.

Kontakt:

Ing. Peter Šurda, PhD.,

 

Ústav hydrológie SAV
Račianska 75, P.O.Box 94
838 11 Bratislava

Telefon :

02-49268302

Fax:

02-259404

E–mail:

surda@uh.savba.sk

 

Monitorovanie zmien vlhkosti poľnophospodárskych a lesných ekosystémov.

Popis ponuky: Poľnohospodárske pôdy ako aj pôdy lesných porastov sa vyznačujú v priebehu roka vysokou biologickou aktivitou. Zohrávajú kľúčovú úlohu pri transporte vody a chemických látok. Činnosť človeka (ako úprava tokov, stavba priehrad, cestných komunikácií, atď. ) ovplyvňuje pohyb vody v takýchto pôdach a prichádza k zmenám zásob vody v týchto oblastiach. Ponúkame meracie metódy so servisom určeným na monitorovanie vlhkostí pôd, výšky hladín podzemných vôd a hydrofyzikálnych charakteristík pôd v oblastiach, ktoré podliehajú intenzívnej činnosti človeka.

Inovatívne aspekty: Do prevádzky je uvedená neutrónová sonda slúžiaca na meranie vlhkosti pôd, metódy na meranie ich fyzikálnych a hydrofyzikálnych charakteristík a na meranie hladín podzemných vôd.

Oblasť aplikácií: Diagnostikovanie vodného režimu pôd a určenie zasob vody v zóne aeracie pre účely poľnodospodárstva a lesného ekosystému za účelom posúdenia vplyvu vodohospodárskych stavieb. Je vypracovaná a overená metodika na štatistické, resp. analytické spracovanie údajov z monitoringu na výslednú informáciu o časovej a priestorovej variabilite zásob vody v pôde.

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie SAV májú dlhoročné skúsenosti s monitorovaním vlhkostí pôd v oblastiach vplyvu vodného diela Gabčíkovo, v meraní hydrofyzikálnych charakteristík pôd za účelom prípravy vstupných údajov do matematických modelov, s vyhodnocovaním vodných zásob pôdy a s diagnostikou vodného režimu pôd. Poskytujú databázové spracovanie výsledkov veľmi vhodné na vyhodnotenie vodných zásob a ich grafickú interpretáciu.

Forma spolupráce: Servisné služby v získavaní základných hydrofyzikálnych charakteristík pôd, v monitorovaní vlhkostí v pôdnych horizontoch a v následnom výpočte zásob vody v pôde. Vypracovanie posudkov a expertíz v oblasti vodného hospodársva a poľnohospodársva zmluvnou formou.

Kontakt:

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.
Ing. Ivan Mészároš, PhD.

 

Ústav hydrológie SAV
Račianska 75, P.O.Box 94
838 11 Bratislava

Telefon :

02-44 259383

Fax:

02-44 259404

E–mail:

miklanek@uh.savba.sk
meszaros@uh.savba.sk

 

Posudzovanie vplyvov navrhovaných stavieb, zariadení a iných činností na životné prostredie.

Popis ponuky: V zmysle zákona Národnej rady SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe zoznamu činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie (príloha č.1 zákona) je potrebné pre vymenované činnosti, objekty a zariadenia v zákone, zabezpečiť a vypracovať posúdenie zámerov, či už v povinnom hodnotení (vypracovanie „Zámeru“ a „Správy o hodnotení“), alebo v zisťovacom konaní.

Ponúkame koordinačnú činnosť, ako hlavného odborného pracoviska pre vypracovanie „Zámeru“ a „Správy o hodnotení“, a komplexné riešenie problematiky pre hlavné zložky životného prostredia.

Oblasť aplikácií: Podľa prílohy č.1 zákona NR SR č.127/1994 Z.z.

Stav vývoja: Pracovníci Ústavu hydrológie SAV majú mnohoročné skúsenosti z oblasti skúmania a hodnotenia vplyvov antropogénnej činnosti na vodu a pôdu, ako aj z procesnosti EIA ( Environmental Impact Assessment).

Zmluvná forma spolupráce:

  • Zabezpečenie koordinačnej činnosti, ako hlavného odborného riešiteľského pracoviska pri vypracovaní „Zámeru“ a „Správy o hodnotení“ v zmysle zákona NR SR č.127/1994 Z.z.
  • Riešenie problematiky posudzovania vplyvov podľa osnov uvedených v zákone pre hlavné zložky životného prostredia a vypracovanie podkladových materiálov (štúdií a vedeckovýskumných úloh).
  • Vypracovanie posudkov v zmysle uvedeného zákona.

Kontakt:

Ing. Yvetta Velísková, CSc.

 

Ústav hydrológie SAV
Račianska 75, P.O.Box 94
838 11 Bratislava

Tel.:

02-49268-254
02-49 268 255

Fax.:

02-44259-404

E-mail:

veliskova@uh.savba.sk

 

Posudzovanie vplyvu znečistenia povrchových vôd z plošných zdrojov znečistenia.

Popis ponuky

  • návrh metodík posudzovania vplyvu znečistenia povrchových vôd z plošných zdrojov (dusičnany, dusitany, fosforečnany,….)
  • monitoring stavu znečistenia povrchových vôd
  • tvarba špeciálnych databáz kvantity a kvality vôd
  • matematické modelovanie transportu látok tokom komplexnými modelmi kvality vody v tokoch s využívaním GIS.

Oblasť aplikácií: Posúdenie stavu znečistenia povrchových vôd.

Stav vývoja:
Pracovníci Ústavu hydrológie rozpracovali metódy odhadu znečistenia povrchových vôd dusičnanmi na základe empirických vzťahov. Majú skúsenosti s používaním komplexného procesového modelu AGricultural Non-Point Source model (AGNPS), ktorým možno simulovať rôzne extrémne zrážkové situácie a modelovať odtoky, sedimenty a transport nutrientov (živín) a pesticídov za týchto hydrologických situácií.

Zmluvná forma spolupráce: Vypracovanie metodík, posudkov a expertíz zmluvnou formou.

Kontakt:

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.,
RNDr. Pavla Pekárová, CSc.,
Ing. Yvetta Velísková, CSc.

 

Ústav hydrológie SAV
Račianska 75
838 11 Bratislava

Tel.:

02-44 259 311
02-49 268 255

Fax:

02-44 259 311
02
-44259-404

E–mail:

miklanek@uh.savba.sk
pekarova@uh.savba.sk
veliskova@uh.savba.sk

 


© Institute of Hydrology SAS
Updated: 30.07.2015