Poskytovanie informácií 

Organizácie SAV sú - v zmysle zákona č. 546/2010 (č. III §5a a §5b), ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré iné zákony ako zákon č. 211/2000 Z. z. o Slobodnom prístupe k informáciám - povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry.

Informácie sa poskytujú podľa Smernice č. 5/2012 o postupe pri poskytovaní informácií.

Verejné obstarávanie

Ústav hydrológie SAV (ÚH SAV) je ako príspevková organizácia štátu verejný obstarávateľ. Výzvy na predkladanie ponúk podľa § 9 ods. 9 Zák. o VO od 1. 7. 2013 nájdete tu:

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou od 1. 7. 2013 sú tu:

Register ponúkaného majetku štátu

Register je prístupný na webovom sídle Ministerstva financií SR www.ropk.sk.